Máy xét nghiệm

Hệ thống máy xét nghiệm bao gồm: máy xét nghiệm huyết học, máy xét nghiệm khí máu, máy xét nghiệm điện giải, máy xét nghiệm nước tiểu, máy xét nghiệm đông máu


Hệ thống Máy xét nghiệm