Máy xét nghiệm miễn dịch tự động 300test/h ECL9000

Mô tả sản phẩm

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động 300test/h ECL9000 do hãng Lifotronic phát triển sử dụng công nghệ điện hoá phát quang (ECLIA) tương tự như các máy Cobas E411, E601 của Roche.

Các thông số đo được từ máy này:

Reagent Product name
COVID-19
IgG SARS-CoV-2 IgG
IgM
COVID-19 SARS-CoV-2 Neutralization Antibody
Inflammation
PCT Procalcitonin (eCLIA)
CRP C-reactive protein (eCLIA)
IL-6 Interleukin-6 (eCLIA)
Tumor Marker
CA 125 Cancer Antigen 125 (eCLIA)
CA 153 Cancer Antigen 15-3 (eCLIA)
HE4 Human Epididymal Protein 4 (eCLIA)
CEA Carcinoembryonic Antigen (eCLIA)
SCC Squamous Cell Carcinoma (eCLIA)
proGRP Pro-Gastrin-Releasing Peptide (eCLIA)
tPSA Total Prostate Specific Antigen (eCLIA)
fPSA Free Prostate Specific Antigen (eCLIA)
CA 199 Carbonhydrate Antigen 19-9 (eCLIA)
AFP Alpha-Fetoprotein (eCLIA)
CYFRA21-1 Cytokeratin Fragment 19 (eCLIA)
Cardiac Marker
NT-proBNP N-terminal pro brain natriuretic peptide (eCLIA)
NT-proBNP STAT N-terminal pro brain natriuretic peptide (eCLIA)
cTnI Troponin I (eCLIA)
hs cTnT STAT High Sensitive Troponin T (eCLIA)
MYO Myoglobin (eCLIA)
MYO STAT Myoglobin (eCLIA)
CK-MB Creatine kinase MB (eCLIA)
CK-MB STAT Creatine kinase MB (eCLIA)
H-FABP Heart-type fatty acid-binding protein (eCLIA)
D-Dimer D-Dimer (eCLIA)
D-Dimer STAT D-Dimer (eCLIA)
Lp-PLA2 Lipoprotein phospholipase A (eCLIA)
Multi Control Cardiac Marker Multi Control Cardiac Marker (eCLIA)
Thyroid
FT3 Free Triiodothyronine (eCLIA)
FT4 Free Thyroxine (eCLIA)
T3 Total Triiodothyronine (eCLIA)
T4 Total Thyroxine (eCLIA)
TSH Thyroid-Stimulating Hormone (eCLIA)
Anti-Tg Anti-Thyroglobulin (eCLIA)
Anti-TPO Anti-Thyroid peroxidase (eCLIA)
TBG Thyroxine-binding globulin (eCLIA)
TG Thyroglobulin (eCLIA)
Hormones
HCG Human Chorionic Gonadotropin (eCLIA)
PROG Progesterone (eCLIA)
TESTO Teststerone (eCLIA)
LH Luteinizing Hormone (eCLIA)
FSH Follicle-stimulating hormone (eCLIA)
PRL Prolactin (eCLIA)
E2 Estradiol (eCLIA)
AMH Anti Mullerian Hormone (eCLIA)
Bone Metabolism
25-OH VD 25-OH-Vitamin D Total (eCLIA)
CT Calcitonin (eCLIA)
PTH Parathyroid Hormone (eCLIA)
Anemia
Folate Folate (eCLIA)
ferritine ferritin eCLIA
Collagen IV (eCLIA)
Laminin (eCLIA)
PIIINP (eCLIA)
Glycocholic Acid (eCLIA)
Vitamin B12
C-piptide (eCLIA)
Insulin (eCLIA)