• +84-24-35771501
  • info@vietphan.com.vn

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Bồn rửa tay vô trùng tự động 2 phẫu thuật viên

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Chúng tôi vinh dự là nhà cung cấp Bồn rửa tay vô trùng tự động cho 2 phẫu thuật viên cho Bệnh viện Bạch Mai trong năm 2015

Date:22 Jan, 2016

Categories: