Hệ thống khí y tế – Pháp

Mô tả sản phẩm

Hệ thống khí y tế – Pháp

Bồn oxy lỏng: Cryolor – Pháp

Trung tâm oxy: Air Liquide Medical System – Pháp

Giá treo phòng mổ: KLS Martin – Pháp